Barbecue Vlees

Leveringsvoorwaarden

Lees meer

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn vantoepassing op alleoffertes, overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen BBQ Vuurovens B.V. en de opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijenis afgeweken.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 BBQ Vuurovens B.V., hierna: BBQ: de opdrachtnemer die in opdracht van de opdrachtgever diensten verricht en/of zaken of goederen levert op het gebied van barbecues, pizzaovens en aanverwante producten.
1.2 Opdrachtgever: degene die een opdracht aan BBQ verstrekt om diensten te verlenen op het gebied van barbecues, pizzaovens en aanverwante producten.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen BBQ als opdrachtnemer en de opdrachtgever.
1.4 Onder schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt mede langs elektronische weg begrepen.

Artikel 2 – Offertes

2.1 Op verzoek van de opdrachtgever zal BBQ een schriftelijke offerte uitbrengen. Onder schriftelijk valt ook een per e-mail uitgebrachte offerte. De offerte is een vrijblijvend aanbod en geldt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de in de offerte genoemde producten.
2.2 BBQ behoudt zich het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Indien geen
opdracht wordt verleend dient de opdrachtgever deze bescheiden op eerste verzoek van BBQ onverwijld terug te geven.
2.3 De offerte is een vrijblijvend aanbod met een beperkte geldigheidsduur van 1 maand tenzij anders op de offerte is vermeld.
2.4 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als BBQ gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BBQ niet.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 De overeenkomst, waaronder ook begrepen eventuele wijzigingen of aanvullingen, komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van BBQ. Aanvaarding geschiedt door het retourneren van een ondertekende offerte/opdrachtbevestiging aan BBQ of een akkoord per e-mail. Na aanvaarding is de opdrachtgever gebonden aan de overeenkomst.
3.2 Na aanvaarding van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever een bevestiging hiervan.
3.3 De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor het doen van een juiste offerte heeft verstrekt.
3.4 Onjuistheden in de door de opdrachtgever geretourneerde bevestiging dienen binnen 5 dagen na de datum op deze bevestiging en uiterlijk 1 dag voor levering schriftelijk aan BBQ kenbaar gemaakt te worden. Indien een onjuistheid in de bevestiging niet tijdig aan BBQ wordt kenbaar gemaakt, wordt uitgegaan van de juistheid ervan en is de opdrachtgever aan deze bevestiging gebonden.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Wijzigingen door opdrachtgever

4.1 Indien de opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen na totstandkoming van de overeenkomst met BBQ, dan is dat slechts mogelijk als BBQ instemt met de wijzigingen en alle kosten van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever komen.
4.2 Een annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, komen alle daaraan verbonden kosten voor zijn rekening. Indien de producten reeds door BBQ zijn besteld, is een annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever niet meer mogelijk.

Artikel 5 – Wijzigingen en/of ontbinding door BBQ

5.1 BBQ is bevoegd de overeenkomst wegens gewichtige redenen eenzijdig te wijzigen of te ontbinden. Onder gewichtige redenen worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat gebondenheid van BBQ aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
5.2 Als de overeenkomst door BBQ wordt ontbonden heeft de opdrachtgever geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
5.3 Als de oorzaak van de ontbinding van de overeenkomst kan worden toegerekend aan de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever jegens BBQ aansprakelijk voor vergoeding van de uit de ontbinding van de overeenkomst voortvloeiende schade en schade als gevolg van de tekortkoming.

Artikel 6 – Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden mogen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Bij niet-tijdige leveringen dient BBQ door de opdrachtgever eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6.3 Indien BBQ niet uit voorraad kan leveren, is zij afhankelijk van de producent van de producten en kan zij slechts de levertijd bij benadering schatten. Opdrachtgever kan BBQ niet aan deze levertijd houden.

Artikel 7 – Leveringen uit voorraad

7.1 Indien de opdrachtgever voorraad uit het magazijn van BBQ koopt, wordt de opdrachtgever geacht de door hem uitgezochte goederen ter plaatse te controleren en goed te keuren.

Artikel 8 – Prijzen

8.1 Door BBQ opgegeven of met BBQ overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW.
8.2 Indien na het aanbod of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen of BTW-tarieven wijzigen, is BBQ gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Behoudens afwijkend beding dient betaling van de gehele factuur te geschieden voor aflevering.
9.2 BBQ is gerechtigd alvorens tot levering over te gaan of met de levering voort te gaan, zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
9.3 Indien de opdrachtgever op de dag van levering niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle door BBQ geleden en te lijden schade.
9.4 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
9.5 Indien BBQ genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, welke noodzaak in ieder geval geacht wordt te bestaan na een halve
maand na de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden, komen alle kosten van incasso, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum
van € 250,00.
9.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer beslag op de zaken en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd. Indien één van de hiervoor genoemde situaties intreedt, is de opdrachtgever gehouden BBQ hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 10 – Risico van aflevering

10.1 De opdrachtgever draagt het risico van de door hem bestelde producten vanaf het moment dat de producten het magazijn verlaten.
10.2 Indien is overeengekomen dat BBQ het transport verzorgt. Draagt de opdrachtgever het risico vanaf het moment dat BBQ op het opgegeven adres heeft afgeleverd.

Artikel 11 – Transport/Transportkosten

11.1 Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst, komen de kosten van het transport en verzekering van het transport voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 Na ontvangst van een getekende offerte of opdrachtbevestiging zal het transport door BBQ ingepland worden.
11.3 Het transport wordt in één keer uitgevoerd door een erkend transportbedrijf conform hun leveringsvoorwaarden, tenzij anders is overeengekomen.
11.4 Bij het transport wordt er standaard gebruik gemaakt van een laadklep en een pompwagen. In overleg en eventueel tegen meerprijs is transport met kooiaap/kraan mogelijk.
11.5 De zending wordt standaard gelost op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats, naast de vrachtwagen, op een door de chauffeur te bepalen plek. Afwijking van het voorgaande, op verzoek van de geadresseerde, geschiedt geheel op risico van de geadresseerde.
11.6 Indien er op verzoek van de geadresseerde op een afwijkend adres wordt gelost zijn de eventuele meerkosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever.
11.7 Het lossen dient binnen 30 minuten te kunnen plaatsvinden. Indien dit niet lukt dan behoudt BBQ zich het recht voor om na 30 minuten aan de opdrachtgever een uurtarief ad € 45,00 (excl. BTW), door te berekenen voor de uren dat de chauffeur langer lost.
11.8 Opdrachtgever dient bij opdracht op de hoogte te zijn:
– van het gewicht en de formaten van de pallets;
– dat er gelost kan worden op egaal en verhard terrein (geen grindpaden, zandpaden met puin) en er geen obstakels zijn;
– de transporteur binnen aanneembare tijd kan lossen en het mogelijk is dat de vrachtwagen kan rijden tot de plaats van bestemming;
– dat de transporteur niet verantwoordelijk is voor schade aan stoepen e.d.;
– dat er een ontvanger aanwezig is op het afgesproken tijdstip.
11.9 De ochtend van levering wordt de afnemer geïnformeerd over het tijdstip dat er bij benadering geleverd zal worden. De afnemer kan geen rechten aan de tijdsindicatie ontlenen.

Artikel 12 – Gebruik producten

12.1 De opdrachtgever is er aan gehouden de geleverde producten te gebruiken en installeren conform de meegeleverde handleiding van deze
producten.
12.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de installatie conform de bouwvoorschriften.
12.3 De ovens die opgestookt te worden op het juiste type gas of middels droog schoon hout.
12.4 Er is bij ovens altijd sprake van normale slijtage.
12.5 Er kan bij ovens sprake zijn van barsten of scheuren bij oververhitting. Deze vindt plaats boven de 400 graden Celsius.
12.6 Er zal sprake zijn van normale haarscheurtjes als gevolg van uitzetting en krimp van de koepel van de oven, de vloerdelen en de isolatielaag. Deze zullen de functionaliteit van de oven niet beperken.

Artikel 13 – Garantie en reclamaties

13.1 BBQ staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. Eén en ander in overeenstemming met hetgeen de opdrachtgever conform de overeenkomst mag verwachten.
13.2 Reclamatie kan uitsluitend indien de in artikel 12 aangegeven gebruiksinstructies zijn gehanteerd.
13.3 Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door BBQ geleverde producten als gevolgd van fabricage, materiaal- en/of verpakkingsfouten, dan zal BBQ de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen, dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander uitsluitend ter beoordeling aan BBQ, alleen indien de gebreken tijdig door de opdrachtgever worden kenbaar gemaakt. Deze garantie geldt voor een periode van 24 maanden.
13.4 Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoersdocument dan wel schriftelijk aan BBQ uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke afgifte door de vervoerder aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
13.5 Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd, derhalve binnen 8 dagen, nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
13.6 Opdrachtgever is gehouden de geleverde producten binnen acht dagen na levering te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame.
13.7 BBQ neemt in beginsel geen goederen retour.
13.8 Mocht BBQ bij uitzondering instemmen met een retourname, dan kan dit enkel binnen 7 dagen na levering mits het vooraf door de opdrachtgever schriftelijk is voorgelegd aan. Bovendien dient het product ongeschonden te zijn.
13.9 Alle kosten en risico’s van de retourname komen voor rekening van opdrachtgever. Het transport van de retourzending dient opdrachtgever zelf te regelen en daarnaast dient opdrachtgever de kosten van het transport zelf te dragen.
13.10 Op verzoek van de opdrachtgever kan BBQ het transport van de retourzending regelen. In dat geval komen alle kosten hiervan voor rekening
van de opdrachtgever.
13.11 Voor zover de door BBQ geleverde zaken worden geleverd met een fabrieksgarantie dan zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant
van toepassing.
13.12 Voor zover de door BBQ geleverde zaken worden geleverd met een fabrieksgarantie is iedere aansprakelijkheid van BBQ voor de geleverde zaken te allen tijde beperkt tot de omvang van de door de fabrikant geboden garantie. BBQ is niet verder aansprakelijkheid voor deze zaken dan indien en voor zover dit volgt uit de garantievoorwaarden van de fabrikant.
13.13 Voor zover de door BBQ geleverde zaken worden geleverd met een fabrieksgarantie dan kan BBQ niet verplicht worden enigerlei verplichting na te komen jegens de opdrachtgever indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens BBQ na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat deze in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

Artikel 14 – Geheimhouding

Partijen zullen het bestaan en de inhoud van Documenten, offerteaanvragen, offertes en overeenkomsten geheimhouden, niet openbaar maken en
alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst(en). Indien de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, dan geldt voor deze derden eenzelfde geheimhouding zoals in het eerste lid bedoeld.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van BBQ voor schade geleden door de opdrachtgever en/of aan haar gelieerde (rechts)perso(o)n(en) is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
15.2 De totale aansprakelijkheid van BBQ wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde producten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Onder directe schade wordt verstaan de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van BBQ te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van BBQ wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
15.3 Indien de schade is gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van BBQ, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag per gebeurtenis per jaar.
15.4 BBQ is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven genoemde handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
15.5 De aansprakelijkheid van BBQ voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan BBQ voorgeschreven zaken, materialen of apparatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan BBQ voor geschreven toeleveranciers, is uitgesloten.
15.6 Tenzij nakoming door de BBQ blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van BBQ wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever BBQ onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij BBQ een redelijke termijn wordt geboden om de tekortkoming te herstellen, en BBQ ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BBQ in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
15.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BBQ meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen BBQ vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Indien BBQ door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, (tijdelijk) verhinderd is
haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.
16.2 De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
16.3 Onder dergelijke omstandigheden worden in elk geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, oproer, molest, aardbeving, waterschade, overstroming, ongeval of ziekte van personeel, diefstal door derden, bedrijfs- of machinestoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door BBQ onvoorziene problemen bij levering van producten of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van BBQ afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door BBQ zijn ingeschakeld.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

17.1 BBQ behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van één of meer overeenkomsten. Voor zover mogelijk is de BBQ bevoegd de geleverde retour te halen voor de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is.
17.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te gebruiken, te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders
dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
17.3 De opdrachtgever is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op het onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De opdrachtgever is voorts verplicht een mededeling als voornoemd per omgaande schriftelijk aan BBQ te bevestigen.

Artikel 18 – Privacy beleid

18.1 BBQ verwerkt ten behoeve van haar diensten en leveringen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
18.2 De actuele versie van het privacy beleid van BBQ staat vermeld op haar website. Opdrachtgever dient kennis te nemen van het privacy beleid van BBQ.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op alle offertes en overeenkomsten die door BBQ worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en BBQ worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar BBQ gevestigd is.

Artikel 20 – Overige bepalingen

20.1 Indien een van de bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de nietige en/of niet afdwingbare bepaling en deze bepaling aanpassen zodat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van Partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.
20.2 Bepalingen in de overeenkomst en/of in deze voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de overeenkomst en/of opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.
20.3 Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.